پروانه وار سوخته شب را سحر کنیم


 با بالهای  سوخته  با هم سفر  کنیم